Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų mums patikėtų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, taip pat pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Gintariniai ežerai, veiklos vykdymo vieta –Pramonės g. 97 , Vilnius, Lietuva (toliau – Asmuo arba mes). Su asmeniu galite susisiekti el. paštu gintariniaiezerai@gmail.com.

Ši Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis mūsų interneto svetaine gelektronika.lt (toliau – Interneto svetainė).

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, registruojatės, kaip registruotas vartotojas, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas prekes, prenumeruojate mūsų naujienlaiškius, dalyvaujate žaidimuose, akcijose, konkursuose, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais, apsilankote mūsų prekių atsiėmimo punkte, lankotės fizinėse mūsų parduotuvėse, tiekiate mums prekes ar paslaugas ar kitu būdu bendraujate su mumis.

Kai kurias paslaugas Interneto svetainėje gali teikti trečiosios šalys, arba Jūs galite būti nukreipiami į tokių trečiųjų šalių svetaines (pavyzdžiui tam, kad galėtumėte atlikti mokėjimą už siekiamas įsigyti prekes ir pan.). Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šia Privatumo politika taikomos ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politikos. Prašytume jas perskaityti bei įsitikinti, kad jose nurodytos Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygos Jums yra priimtinos.

Mes turime teisę vienašališkai keisti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje ar Mobiliojoje aplikacijoje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, mes laikysime, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

– Kai Asmens duomenis mums pateikiate Jūs pats;

– Kai mes patys surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, mūsų administruojamomis socialinėmis paskyromis, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į mūsų prekių atsiėmimo punktą;

– Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių ir kitų trečiųjų šalių.

Priklausomai nuo Jūsų naudojamo socialinio tinklo nustatymų, jei pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo paskyra mūsų Interneto svetainėje, mes galėsime matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis: paskyroje nurodomą Jūsų vardą, pavardę ar pseudonimą, profilio nuotrauką ir el. pašto adresą.

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui parduodant Jums prekes, jas pristatant ar pan.) mums būtina turėti tikslią ir naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.

Jūsų Asmens duomenis tvarkome tokiomis sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Tiesioginė rinkodara Vardas, pavardė, el. pašto adresas, paskutinio apsilankymo data Asmens duomenys saugomi 5 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis, nebent sutikimas tvarkyti Asmens duomenis būtų atšauktas anksčiau Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
Asmens Interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros komunikacijos aktualizavimas Lankytojų kompiuterių IP adresai, lankymosi duomenys, duomenys apie įrenginio naudojamą naršyklę, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio gamintojas ir modelis, mobiliojo įrenginio operacinė sistema, vizitų statistika, kita slapukų renkama informacija Slapukų ar panašių sekimo technologijų renkami Asmens duomenys saugomi žemiau šioje Privatumo politikoje nurodytais terminais Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Asmens ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Komunikacija su Asmens teikiamomis paslaugomis besidominčiais asmenimis, Asmens socialinių tinklų paskyrų lankytojais Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipimosi laikas, kreipimosi turinys, bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Asmeniu: atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Asmeniui Jūsų teikiamuose dokumentuose ir kita Asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 metus po komunikacijos pabaigos Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Asmens interesų (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)

Komunikacija su klientais ir / ar potencialiais tikslais (skundai, kreipimaisi, prašymai pan.) Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipimosi laikas, skundo, kreipimosi, prašymo turinys, jei aktualu – sąskaitos numeris, jei kreipiamasi per Facebook – Facebook paskyros duomenys (profilio nuotrauka, vardas, pavardė, pseudonimas), bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Asmeniu Asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 2 metus po komunikacijos pabaigos Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

Duomenis tvarkyti įpareigoja teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Asmens ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Asmens veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas, sutarčių sudarymas bei vykdymas Tiekėjų (fizinių asmenų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos duomenys, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta, verslo liudijime esantys duomenys, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo duomenys, kiti duomenys

Kai partneris juridinis asmuo: darbuotojo arba atstovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, adresas, įgaliojimų duomenys, kiti duomenys

Asmens duomenys saugomi visą sutartinių santykių laikotarpį ir 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo dienos

Buhalteriniai dokumentai saugomi teisės aktų nustatytais laikotarpiais

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

Duomenis tvarkyti įpareigoja teisės aktai (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Asmens ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję mūsų veiklos vykdymu ir prekių Jums pardavimu.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

– Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR), reikalavimų;

– Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

– Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

– Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

– Laikome Asmens duomenis tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

– Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

– Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:

– Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

– Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums parduoti prekes ir/ar teikti paslaugas, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo bendrovėms Estijoje ir Latvijoje, siuntų bendrovėms, finansų įstaigoms ir pan. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;

– Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui, auditoriams, konsultantams, draudimo bendrovėms ir pan.;

– Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

– Asmens pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms, mokėjimų tarpininkams ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;

– Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Asmens verslą;

– Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

Jūsų Asmens duomenys už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų gali būti perduodami tik esant šioms sąlygoms:

– Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

– Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;

– Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;

– Parneriai užtikrina Asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“;

– Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

Jei pageidaujate, kad įvardintume konkrečius asmenis, su kuriems perduodame Jūsų duomenis, rašykite mums el. pašto adresu info@newmood.lt.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

– Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

– Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

– Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

– Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

– Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

– Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

– Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Asmens ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

– Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą**, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome tik turėdami dėl to išankstinį Jūsų sutikimą. Jei tokį sutikimą esate mums davęs, bet nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys toliau būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške su Jums siunčiama naujiena, pakeisdami nustatymus savo paskyroje Interneto svetainėje ar Mobilioje aplikacijoje skiltyje „Tiesioginė rinkodara“ ar parašydami mums laišką el. pašto adresu info@newmood.lt arba paskambinę telefonu +370 700 33308, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, turint Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Asmens ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums parašius laišką el. paštu info@linenarete.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar notarinę jo kopiją, kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe.

Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų vykdomo Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

AR MES RENKAME ASMENS DUOMENIS IŠ VAIKŲ?

Mūsų prekes per Interneto svetainę pasiekiamoje internetinėje parduotuvėje LINENARETE savarankiškai gali įsigyti tik asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Mes tikslingai nerenkame jokios informacijos tiesiogiai iš vaikų iki 18 metų amžiaus.

Jeigu esate jaunesni nei 18 metų, mes patariame prieš pateikiant mums savo Asmens duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

Pastaba vaikų, jaunesnių nei 18 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudojasi Asmens Interneto svetaine bei per jas teikiamomis paslaugomis, kad įsitikintumėte, jog Jūsų vaikas nepateikia mums Asmens duomenų neatsiklausęs Jūsų leidimo. Nepilnamečių asmenų duomenys mums gali būti teikiami tik su jų tėvų ar globėjų sutikimu.

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske) bei kitos sekimo technologijos, kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės lankytojų. Slapukų bei kitų sekimo technologijų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.

Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus bei kitas sekimo technologijas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai ar kitos sekimo technologijos, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html .

Atkreipiame dėmesį, kad slapukų atsisakymas kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės ar Mobiliosios aplikacijos funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

– Privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.

– Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei ar Mobiliajai aplikacijai, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas.

– Trečiųjų asmenų slapukai: šiuos slapukus naudoja trečiosios šalys reklamos arba analitiniais tikslais. Analitiniai slapukai yra skirti rinkti informacijai apie Interneto puslapio ar Mobiliosios aplikacijos naudojimą. Reklaminiai slapukai yra skirti rodyti Jūsų interesus labiau atitinkančią reklamą, riboti tos pačios reklamos parodymų skaičių ir pan.